Размери

Femtobox

Виртуален Газопровод Галерия

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 20
 • 20

Виртуален Газопровод®

„Виртуален газопровод”® на Galileo е високо технологичен и иновативен комплекс от системи, обезпечаващи значителни технически и икономически предимства, гарантиращи висока надеждност и сигурност при преноса на природен газ до потребители и потребителски групи, отдалечени от газопреносната мрежа. Параметрите на преноса на природен газ с „Виртуален газопровод”® на Galileo сравнени с параметрите на пренос на конвенциалния газопровод са значително по-ефективни – ниски инвестиционни разходи, кратки инвестиционни срокове и висока ликвидност. „Виртуален газопровод“® на Galileo оргинала, при него всички системи: компресиране, съхранение, транспортиране и декомпресиране се управляват от ротационна каскадна система, организираща ефективна ротация на хранилищата от совалкова транспротна система, което снижава себестойността на преноса и гарантира непрекъсваемостта на доставката.

Описание

„Виртуален газопровод”® е комплексна система от прогресивни технологии на Galileo, за компресиране, декомпресиране, транспортиране и логистика на природен газ до населени места и индустриални обекти. Технологията е алтернативно решение за обогатяване на енергийния микс на територии, отдалечени от газопреносната и газоразпределителни мрежи, при ограничен и неразвит пазарен сегмен.

Как технологията работи :


Фаза І – Компресиране и съхранение

Гама Компресорни системи „Microbox“ са комплексни съоръжения, за компресиране на природен газ, при които всички системи и агрегати са инсталирани в компактни взривозащитени корпуси, осигуряващи ниски инвестиционни разходи, кратки пускови срокове, висока надеждност и сигурност и леко производтствено обслужване. „Microbox“ се присъединява към газопроводна, електрическа мрежа и пътната инфраструктура. Приоритетен панел разпределя компресираният природен газ за зареждане на транспортируеми модулни хранилища (25 mPa (250 bar ) и за зареждане на автомобили (22 mPa (220 bar). Вграденото газово хранилище (1000 литра воден обем) осигурява гъвкавост на системата и намалява пусковите стартове. Въздушното охлаждане повишава сигурността и намалява производствените разходи. Управяващият блок позволява дистационно наблюдение, настройки и управление на системите. Компресираният природен газ се транзитира по обектов газопровод до платформи за зареждане на модулни транспортируеми хранилища МАТ модул. МАТ модул е многоелементен газов контейнер, с общ обем от 5000 литра воден обем. Бутилките (елементите) на модула са фиксирани в защитен корпус с колесен механизъм за придвижване от платформите към транспротните средства. Всички бутилки за свързани в общ колектор, чрез който модулът се присъединява за зареждане и за изчерпване на природния газ. Освен предпазен клапан на общия колектор, всяка бутилка има предпазни клапани по налягане и температура, които са свързани в изпускателен колектор и изпускателна свещ. За да се намали съпротивлението при транспортиране и пряко слънчево нагряване МАТ модулите са затворени с предпазни капаци.
f1


Фаза ІІ - Ротация на МАТ модулите

Ротацията на МАТ модулите се осъществява чрез автономна хидравлична система MST, инсталирана на всяко транспортно средство. Хидравличната система отключва МАТ модула от транспортното средство и го предвижва до свободна платформа за зареждане, след което на освободеното място на трейлера придвижва зареден МАТ модул, фиксирайки го твърдо за транспортиране. При доставка на МАТ модулите на обектите за потребление се извършва същата манипулация по подмяна на изчерпените с пълните модулни хранилища. Ротацията на МАТ модулите освобождава транспортните средства от функцията на подвижни хранилища, оптимизирайки инфраструктурата чрез намаляване на амортизационните разходи.
f2


Фаза ІІІ - Транспортиране

Транспортните средства изпълняват совалков модел на придвижване, като в зависимост от формирания маршрут доставят природен газ на три последователно локирани обекта, което минимизира транспортния разход.
f3


Фаза ІV – Регулиране и потребление

В точките за потребление – индивудуални потребители или потребителски групи природният газ от МАТ модулите, постъпва по обектов газопровод от платформите до Регулиращи станции PRP. Регулиращите станции PRP осъществяват 3 функции:
● Управляват ротацията на МАТ модулите, изключвайки изчерпен модул и включвайки пълен модул.
● Регулират налягането от 25 mPa (250 bar) на 0,5 mPa (5 bar) работно налягане за пренос до потребителите. За да се осигури норамален работен режим на регулиране на налягането в Регулиращата станция преди всяка степен на регулиране природният газ се подгрява в топлообменници с топлоносително масло или етилен гликол.
● Специализираният софтуер „MAT Manager” обобщава данни за моментното потребление, наличното количество и свободните за ротация МАТ модули, които транзитират по Internet до логистичния център в основния терминал за компресиране. Специализиран навигационен софтуер, изготвя транспортен модел за доставка на природен газ в зависимост от потреблението, наличното количество и маршрута за всеки обект на проекта в региона. Регулираният природен газ захранва по газоразпределителни мрежи потребителите на Дружеството.
f4

Решения

В зависимост от обема на потребление на природен газ, технологията „Виртуален газопровод“ прилага 3 технологични решения: при потребление до 1000 nm³; при потребление от 1000 nm³ дневно до 1500 nm³/час и при потребление над 1500 nm³/час.


МАТ B

При потребление до 1000 nm³/дневно се прилага технологията МАТ В. МАТ B представлява комплексно съоръжение от транспортируемо модулно хранилище, мобилен компресор за газ и колонка за зареждане, чието предназвачение е да допълва с природен газ стационарни потребителски хранилища.

matb1 matb2 matb3 matb4

С размерите и дизайна на стандартно модулно хранилище МАТ, компресорната система МАТ B e инсталирана на специализираните транспортни средства VST. Композирана с едно или две стандартни модулни хранилища MAT, общият обем на транспортирания газ е 4000 nm³. Чрез системата „Ротационна Каскада” компресорният модул зарежда локалните хранилища с компресиран природен газ с налягане от 250 бара и отчита количеството посредством вграденото измервателно устройство.

matb5


МАТ Модул

При потребление над 1000 nm³/дневно до 1500 nm³/h се прилага технологията МАТ Модул. При технологията МАТ Модул природният газ се пренася в многоелементни газови контейнери – с единичен капацитет от 5 000 литра воден обем (при t = 18°С, рраб. = 25 mРа, обем 1 500 nm³). МАТ модул е многоелементен газов контейнер, с общ обем от 5000 литра воден обем. Бутилките (елементите) на модула са фиксирани в защитен корпус с колесен механизъм за придвижване от платформите към транспротните средства. Всички бутилки за свързани в общ колектор, чрез който модулът се присъединява за зареждане и за изчерпване на природния газ. Освен предпазен клапан на общия колектор, всяка бутилка има предпазни клапани по налягане и температура, които са свързани в изпускателен колектор и изпускателна свещ. За да се намали съпротивлението при транспортиране и пряко слънчево нагряване МАТ модулите са затворени с предпазни капаци.

matm1 matm2 matm3


МАТ Fix

При потребление над 1500 nm³/h се прилага технологията МАТ fix. МАТ fix е транспортно средство за пренос на съдове под налягане с фиксирани многоелементни газови контейнери, свързани в общ колектор за зареждане и изразходване. Обект на ротация при това технологично решение е цялото транспортно средство, с фиксираните върху шасито модулни хранилища.

matf1 matf2 matf3